Связаться
Warszawa, Artyleryjska 35
contact@unityhub.biz
Тел: +48 533 347 779

Regulamin

Fundacja UNITY LEGAL COLLABORATION HUB
Regulamin korzystania z usług inkubacji Fundacji Unity Legal Collaboration Hub
Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.

§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej «Regulaminem», określa zasady i warunki świadczenia przez Fundacje UH, zwaną dalej Fundacją, pomocy na rzecz oraz osób fizycznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy o współpracy zawieranej z Beneficjentem, o której mowa w §2 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje
Program Wsparcia — techniczne i organizacyjne formy pomocy określone niniejszym Regulaminem, udzielane przez Fundację na rzecz osób fizycznych.
Zarząd Fundacji — organ zarządzający Fundacją Unity Legal Collaboration Hub.
Koordynator — osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do kierowania Oddziałem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności na rzecz Fundacji.
Wniosek — dokument, na podstawie którego Fundacja ocenia możliwość przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia.
Beneficjent — osoba fizyczna, która została przez Fundację zakwalifikowana do przystąpienia do Programu Wsparcia i podpisała z Fundacją umowę o współpracy.
Umowa z Beneficjentem (umowa współpracy) — umowa regulująca prawa i wzajemne obowiązki Fundacji i Beneficjenta.

§3. Pomoc świadczona przez Fundację
Fundacja pomaga, tworzy, organizuje warunki umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjentów. Pomoc, o której mowa powyżej polega na następujących czynnościach:
a) stała opieka i doradztwo Koordynatora, wyposażonego w profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
b) opieka prawna, w postaci udzielania porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (1 godziny czasu prawnika w miesiącu), na zasadach opisanych w załączniku nr 1 do regulaminu, pn. „ Zasady świadczenia porad prawnych”,
c) rozliczenia kadrowo -płacowe i księgowe działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach beneficjenta oraz doradztwo księgowe i kadrowe (1 godziny czasu w miesiącu), w tym tworzenie dokumentacji dla beneficjenta na jego zlecenie w ramach pakietu;
d) prawo posługiwania się znakiem Fundacji na czas uczestnictwa w Programie Wsparcia,
e) odbieranie przez pracowników Fundacji poczty kierowanej do beneficjenta w ramach prowadzonej działalności w ramach Fundacji oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego biura Fundacji,
f) pomoc w pozyskiwaniu kontraktów dla Beneficjentów w szczególności poprzez:
-rekomendacje,
-organizację spotkań biznesowych,
-możliwość udziału w ogólnopolskich konkursach,
-możliwość uczestnictwa i prezentacji swojej działalności w ramach Programu Wsparcia podczas organizowanych przez Fundację wydarzeń,
g) indywidualne subkonto/a bankowe (1 rachunek w złotych i 1 rachunek w obcej walucie). Dodatkowe rachunki są płatne wg cennika.
h) dbanie o prawidłowe zalegalizowanie pobytu i pracy cudzoziemców w ramach inkubacji oraz ich członków rodziny wg obowiązującego prawa RP, monitorowanie terminów i stałe doradzanie w tym zakresie.
Beneficjentom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Fundacja oferuje następujące świadczenia, wyceniane każdorazowo pomiędzy Fundacją a Beneficjentem.
Te usługi to:
a) dodatkowa pomoc przekraczająca limit usług w ramach opłaty, o którym mowa w pkt 1,
b) doradztwo księgowe/podatkowe przekraczające limit usług w ramach opłaty abonamentowej i/lub po wyjściu spod struktury Fundacji,
c) doradztwo prawne po wyjściu spod struktury Fundacji,
d) doradztwo merytoryczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie w zakresie udostępnienia kontaktów i bazy wiedzy Fundacji,
e) możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych partnerom biznesowym przez firmy współpracujące z Fundacją i inne, w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjenta.
f) doradztwo w zakresie legalizacji pobytu, pracy cudzoziemców, połączenia rodziny, pochodzenia polskiego, uzyskania obywatelstwa Polskiego i inne.
Rozpoczęcie świadczenia Programu Wsparcia następuje po podpisaniu z Beneficjentem stosownej umowy i odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz łączącą strony umową.
Beneficjent stosujący się do Regulaminu ma prawo korzystać z dodatkowych usług świadczonych w ramach Programu Wsparcia.

§4. Kryteria uczestnictwa w Programie Wsparcia
W Programie Wsparcia mogą brać udział osoby fizyczne.
W Programie Wsparcia nie mogą brać udziału projekty:
a) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b) uciążliwe dla pozostałych firm działających w Fundacji,
c) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d) niedopuszczalne przez Fundacje z przyczyn formalno-prawnych.
W Programie Wsparcia nie mogą uczestniczyć:
a) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego oraz osoby przebywające nielegalnie w Polsce,
b) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji.
W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego wymienionego pkt. 3 niniejszego paragrafu, Fundacja po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego lub Zarządu Fundacji podejmuje indywidualnie decyzje, co do przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia.

§5. Procedura przyznawania dostępu do Programu Wsparcia
Fundacja udziela pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Wniosek, o którym mowa w pkt 1 posiada formę formularza zgłoszeniowego do preinkubacji, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej www.unityhub.biz
Poprawnie wypełniony formularz przekazywany jest do osoby odpowiadającej za to zadanie.
Koordynator, po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego lub Zarządu Fundacji, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu lub nie Beneficjenta do Programu Wsparcia.
W przypadku odrzucenia wniosku podawane jest uzasadnienie wydania takiej decyzji.
Po zaakceptowaniu wniosku Koordynator podpisuje umowę z osobą fizyczną, która staje się Beneficjentem.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, każda z tych osób podpisuje aneks do głównej umowy współpracy przy zachowaniu czynności, o których mowa w paragrafie 5 pkt 5. Beneficjenci, którzy prowadzą działalność przez więcej niż 1 osobę, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania względem Fundacji.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż 3 osoby, zobowiązane są do wyznaczenia Lidera.
Beneficjent może na żądanie otrzymać od Fundacji dostępy służące do obsługi bankowości elektronicznej lub inne informacje umożliwiające obsługę bankowości elektronicznej subkont(a) Beneficjenta.
Po zakończeniu procesu przyznawania dostępu do Programu Wsparcia w ramach Fundacji zostaje utworzona odrębna jednostka organizacyjna o nomenklaturze nadanej przez Beneficjenta. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania jakie podejmuje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w zdaniu pierwszy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zaciągnięte w imieniu Fundacji zobowiązania.

§6. Zasady działania Beneficjentów w Programie Wsparcia
Beneficjenci Programu Wsparcia działają na rachunek i ryzyko Fundacji w ramach zawieranych umów zlecenia i o dzieło.
Fundacji przysługuje roszczenie wobec Beneficjenta Programu Wsparcia wyrównujące ewentualną szkodę Fundacji poniesioną w związku z działaniem lub zaniechaniem Beneficjenta Programu Wsparcia.
Wykorzystywanie środków powierzonych przez Fundację oraz zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji poddane jest nadzorowi. Czynności nadzorczych dokonuje w szczególności Koordynator lub Zarząd.
Pomoc Fundacji udzielana jest przez okres 24 miesięcy (okres trwania Programu Wsparcia) z możliwością przedłużenia tego okresu, o którym mówi par. 12, pkt 4.
Czynności nadzorczych dokonują: Koordynator z Fundacji, a w szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji.
Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Fundacji, w szczególności wyznaczone mocą Regulaminu, decyzją Zarządu Fundacji lub Koordynatora.
Beneficjent w celu zapewnienia sprawnego systemu księgowania, zobowiązany jest do bieżącego rozliczania spraw finansowych, w szczególności zobowiązany jest do dostarczania Koordynatora pełnej dokumentacji księgowej powstałej w związku z prowadzeniem działalności oraz uczestnictwem w Programie Wsparcia. Ma on także obowiązek przekazać dokumentację do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia z prawem Fundacji do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie gdy zapłata kary umownej nie pokrywa pełnej szkody.
Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Fundacji zwrotu zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych na zasadach określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
W przypadku braku dopełnienia obowiązku wynikającego z pkt. 7-9, wobec Beneficjenta stosowane są procedury dyscyplinarne określone w §8 Regulaminu.
Wskazany w umowach cywilnoprawnych termin realizacji usług przez Beneficjenta jest uzależniony od daty uzyskania dokumentów legalizujących pobyt/pracę Beneficjenta na terytorium RP przy czym w razie gdyby Beneficjent uzyskał stosowne dokumenty legalizujące pobyt/pracę na terytorium RP później niż wskazany w umowach poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania usług – termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia) wykonywania usług ulega odpowiedniemu przesunięciu.
Fundacja zastrzega sobie (lub może zlecić podwykonawcom) prawo do prowadzenia postępowań legalizacji pobytu i/lub pracy Beneficjentów (cudzoziemców w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o cudzoziemcach Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) na terytorium Rzeczypospolitej Polski, którzy korzystają z Programu Wsparcia.

§7. Zwrot kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację
Z tytułu udziału w Programie Wsparcia, określonego w §3, pkt 1 Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych zgodnie z wybranym pakietem usług wsparcia, który stanowi załącznik do umowy o współpracę, powiększony o należny podatek VAT, w terminie do piątego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Programu Wsparcia.
Beneficjent nie ma obowiązku ponoszenia kosztów administracyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja w ramach współpracy z Beneficjentem przy realizacji Programu Wsparcia osiągnie dochód w wysokości minimum __
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Beneficjent upoważnia Fundacje do comiesięcznego pobierania kosztów administracyjnych oraz dodatkowych opłat z jego subkonta.
W przypadku, gdy przedsięwzięcie gospodarcze będzie prowadzone przez więcej niż 1 osobę, zryczałtowane koszty administracyjne, o których mowa w pkt 1 są powiększane zgodnie z cennikiem.
W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia, którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 10 faktury przychodowych — księgowych, kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych zostanie podwyższona zgodnie z cennikiem.
Termin wnoszenia miesięcznych, zryczałtowanych kosztów administracyjnych, o których mowa w powyższym paragrafie to 5 dzień bieżącego miesiąca. Jeśli opłata zostanie wprowadzona z opóźnieniem 7-13 dni – dopłata wynosi 50 zł netto, jeśli z opóźnieniem 14-20 dni – dopłata wynosi 100 zł netto, a jeśli powyżej 21 dni – dopłata wynosi 150 zł netto.

§8. Procedury dyscyplinarne
W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z postanowień niniejszego Regulaminu oraz działania na szkodę Fundacji, Fundacja stosuje procedury dyscyplinarne zmierzające do wypełnienia przez Beneficjenta wskazanych obowiązków, w szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat dodatkowych:
a) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz pierwszy, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50 złotych,
b) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po raz drugi, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 150 złotych.
Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Beneficjent nie ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 złotych za każde przewinienie.
§9. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia
Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia następuje w niżej wymienionych przypadkach:
a) wygaśnięcia umowy,
b) wypowiedzenia umowy,
c) rozwiązania umowy.
Wypowiedzenie następuje, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego lub bez zachowania tego terminu przez Fundację, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w razie dopuszczenia się defraudacji środków powierzonych przez Fundację lub zasobów przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy udziale Fundacji lub działania na szkodę Fundacji.
Po zakończeniu współpracy Beneficjenci nie mogą domagać się od Fundacji zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione przez nich do Fundacji oraz nie mogą wymagać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za rzeczy materialne.
Wypowiedzenie przez Beneficjenta umowy współpracy z Fundacją następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego po miesiącu w którym wypowiedzenie wpłynęło do Fundacji.
W przypadku dokonywania przez Beneficjenta regularnych comiesięcznych opłat na podstawie niniejszego Regulaminu Beneficjent potwierdza, iż w takim przypadku nastąpiło dorozumiane zaakceptowanie umowy współpracy, Regulaminu i cennika opłat. Jednocześnie Beneficjent zrzeka się roszczenia o zwrot tych opłat z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Strony zgodnie oświadczają, że Beneficjent pokryje wszelkie koszty, jakie Fundacja poniesie w związku z ewentualnymi roszczeniami kontrahentów wobec Fundacji, z którymi umowy zawarte były przez Beneficjenta w ramach umowy niniejszej współpracy.
Beneficjent zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania, które zaciągnął w imieniu Fundacji działając w ramach niniejszej umowy. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania nie ureguluje wyżej wspomnianych zobowiązań w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokość 20 tys. zł za każde nieuregulowane zobowiązanie.
Zapłata kary umownej, o której mowa w punktach §8 pkt. 2 i §9 punkt 7, nie wyklucza możliwości żądania przez Fundację odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań wskazanych w umowie o współpracy i Regulaminie, osoba trzecia wystąpi wobec Fundacji z roszczeniami, Beneficjent zobowiązany jest do ich zaspokojenia oraz do pokrycia szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Fundację, w tym kosztów świadczenia pomocy prawnej.
W przypadku, gdy po zakończeniu współpracy Beneficjent nie ureguluje zobowiązań, które zaciągnął w imieniu Fundacji w trakcie trwania umowy współpracy, Fundacja ma prawo na podstawie jednostronnego oświadczenia woli dokonać potrącenia tych wierzytelności z wierzytelności Beneficjenta względem Fundacji, zwłaszcza wynikającymi z nieopłaconych umów.

§10. Komunikacja
Zasady określone w poniższym paragrafie obowiązują jedynie jeśli w umowie o współpracę nie określono zasad komunikacji.
2.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i umowy współpracy są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) na podany adres e-mail, po którym nastąpiło potwierdzenie przez Fundację otrzymania tej wiadomości w godzinach funkcjonowania sekretariatu Fundacji,
b) pocztą na adres biura Fundacji (list polecony z potwierdzeniem odbioru).
Beneficjent w umowie współpracy podaje swój numer telefonu i adres e-mail, z którego wysyłane są dokument, o których mowa w pkt 1.
Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za wspomniane w punkcie 1 umowy na podstawie przesłanych skanów, jeżeli przesłanie to nastąpiło z adresu e-mail wskazanego w punkcie 2.
Beneficjent pomimo przesłania skanów wspomnianych powyżej umów zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów tych dokumentów odpowiedniemu Wyznaczonej Osobie w ciągu 10 dni od wysłania ich za pomocą poczty elektronicznej.
Strony oświadczają, iż mogą wykorzystywać do podpisania różnego rodu dokumentacji podpis elektroniczny przez system HelloSign. (HelloSign jest zgodny z wymaganiami amerykańskiej ustawy Electronic Signature in Global and National Commerce Act z 2000 r. (ESIGN), jednolitej ustawy o transakcjach elektronicznych (UETA) oraz eIDAS Unii Europejskiej (UE nr 910/2014) w zakresie podpisów elektronicznych i transmisji, dzięki czemu podpisy elektroniczne są szybkie, łatwe i prawnie wiążące).
Beneficjent zrzeka się względem Fundacji wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie. Ponadto Beneficjent oświadcza, że żadna osoba trzecia nie ma dostępu do podanego przez niego w punkcie 2 adresu poczty elektronicznej.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w szczegółowym kwestionariuszu osobowym w trakcie trwania tej umowy zobowiązany on jest w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie Fundację.

§11. Współpraca z Fundacją po okresie trwania Programu Wsparcia
Po okresie trwania Programu Wsparcia, Beneficjenci, którzy założyli działalność gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług dodatkowych przeznaczonych dla osób po zakończeniu Programu Wsparcia.

§12. Postanowienia końcowe
O zmianach niniejszego Regulaminu, Fundacja zawiadomi Beneficjentów, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić w dowolnej formie (pismo ogólne, bezpośrednia informacja na piśmie, informacja drogą elektroniczną, informacja na stronie internetowej).
W przypadku zmiany Regulaminu powodującej istotne zmniejszenie pomocy Fundacji lub istotne zwiększenie opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Beneficjent ma prawo rozwiązania umowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Beneficjenta z uiszczenia zaległych opłat.
Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest tożsama ze złożeniem oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Legal Poland z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków) zgodnie z art. 6 § 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową oraz udostępnianie danych podmiotom partnerskim. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
Najpóźniej miesiąc przed końcem terminu obowiązywania niniejszej umowy, każda ze stron, jeżeli chce zakończyć współpracę musi złożyć oświadczenie o chęci zakończenia współpracy. Jeżeli nie złoży takiego oświadczenia o umowa odnawia się automatycznie na takich samych zasadach na ten sam okres.
Beneficjent zobowiązany jest także do przestrzegania Regulaminów Fundacji związanych z korzystaniem z poszczególnych usług w ramach umowy współpracy. Regulaminy te stanowią integralną część niniejszego Regulaminu są one dołączone w postaci odpowiednich załączników.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Фонд UNITY LEGAL COLLABORATION HUB 
Регламент пользования услугами инкубации Фонда Unity Legal Collaboration Hub
Регламент обязывает с 01.01.2018 г.

§1. Общие положения
Этот регламент и положения, именуемые в дальнейшем «Регламент и положения», устанавливают условия предоставления Фондом УГ, именуемым в дальнейшем «Фонд», помощи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в осуществлении хозяйственной деятельности.
Оказание помощи, о которой идет речь в пункте 1 пар. 1, осуществляется на основании этого Положения и договора о сотрудничестве, заключенного с Бенефициаром, о котором идет речь в § 2 этого Положения.

§2. Определения
Программа Поддержки — технические и организационные формы помощи, указанные этим Положением, предоставляемые Фондом частным лицам.
2. Совет Фонда — руководящий орган фонда UNITY LEGAL COLLABORATION HUB.
3. Координатор — лицо, уполномоченное Советом Фонда управлять филиалом и осуществлять другую деятельность для Фонда в соответствии с доверенностью.
4. Заявка — документ, на основании которого Фонд оценивает возможность участия лица в Программе Поддержки.
5. Бенефициар — физическое лицо, получившее от Фонда квалификацию для участия в Программе поддержки и подписавшее с Фондом договор о сотрудничестве. 
6. Договор с Бенефициаром (договор о сотрудничестве) — договор, регулирующий права и взаимные обязательства Фонда и Бенефициара. 

§3. Помощь, предоставляемая Фондом
Фонд помогает, создает и организует условия для начала предпринимательской деятельности Бенефициарами. Упомянутая выше помощь состоит из следующих видов действий: 
a) постоянная забота и консультации Координатора, обладающего профессиональными знаниями в области ведения предпринимательской деятельности,
b) юридическая помощь в форме предоставления юридических консультаций по электронной почте (1 час юридического времени в месяц) на принципах, описанных в Приложении № 1 к Положению, озаглавленном «Принципы предоставления юридических консультаций», 
c) расчеты по заработной плате и расчетам с персоналом организованной части предприятия в рамках бенефициара, а также консультации по бухгалтерскому учету и расчетам с персоналом (1 час в месяц), включая создание документации для бенефициара по его заказу в рамках пакета; 
d) право на использование знака Фонда в течение всего срока участия в Программе Поддержки, 
e) получение сотрудниками Фонда почтовых отправлений, адресованных бенефициару, в рамках их деятельности в Фонде, а также использование корреспондентского адреса офиса Фонда, 
f) помощь в поисках контрактов для Бенефициаров, в частности посредством: 
рекомендации,
организации деловых встреч, 
возможность участвовать в национальных соревнованиях, 
возможность участвовать и представлять свою деятельность в рамках Программы поддержки во время мероприятий, организуемых Фондом, 
g) индивидуальный(ые) субсчет(ы) в банке (1 счет в польских злотых и 1 валютный счет). Дополнительные счета оплачиваются в соответствии с прейскурантом.
h) заботиться о правильной легализации пребывания и работы иностранцев в рамках инкубации и членов их семей в соответствии с действующим законодательством Республики Польша, следить за соблюдением сроков и постоянное консультирование в этом отношении. 
Для Бенефициаров, заинтересованных в дополнительных услугах, Фонд предлагает следующие услуги, оцениваемые каждый раз между Фондом и Бенефициаром. 
Эти услуги: 
a) дополнительная помощь, превышающая лимит услуги в пределах платы, указанной в пункте 1,
(b) бухгалтерская/налоговая консультация, превышающая лимит абонентской платы за услугу и/или после выхода из структур Фонда, 
(с) юридическая консультация после выхода из структуры Фонда, 
d) содержательные консультации по вопросам предпринимательской деятельности в Польше, поддержка в предоставлении контактов и базы знаний Фонда, 
e) возможность использования дополнительных услуг, предлагаемых деловым партнерам компаниями, сотрудничающими с Фондом, и другими, в зависимости от индивидуальных потребностей Бенефициара. 
f) консультации по вопросам легализации пребывания, работы иностранцев, воссоединения семьи, польского происхождения, получения польского гражданства и др.
Предоставление Программы поддержки начинается после подписания соответствующего соглашения с Бенефициаром и осуществляется на условиях, оговоренных в этом Регламенте и соглашении между сторонами. 
Бенефициар, применяющий Правила Регламента, имеет право пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми в рамках Программы Поддержки.

§4. Критерии участия в Программе Поддержки
Физические лица могут участвовать в Программе поддержки. 
2. Проекты которые не могут участвовать в Программе поддержки: 
а) те, которые представляют угрозу для окружающей среды, 
b) обременительными для других компаний, работающих в Фонде, 
с) конфликтующие с общепринятыми нормам морали и этики, 
d) неприемлемы для Фонда по формальным и юридическим причинам. 
3. Не могут участвовать в Программе поддержки: 
лица, в отношении которых была принята действительная уголовная мера, указанная в ст. 41 § 2 Уголовного кодекса, а также лица, незаконно пребывающие на территории Польши, 
b) лиц, совершивших нарушение правил недобросовестной конкуренции. 
4. В случаях, когда невозможно четко установить факты по делу, упомянутому в пункте 3 этого параграфа, Фонд после консультации с юридическим отделом или Советом директоров Фонда принимает индивидуальные решения о присоединении лица к Программе Поддержки.

§5. Процедура предоставления доступа к Программе Поддержки
Фонд оказывает помощь по заявлению заинтересованной стороны.
Заявка, упомянутая в пункте 1, имеет форму заявки на преинкубацию, образец которой можно найти на сайте www.unityhub.biz
3. Правильно заполненный бланк направляется к лицу, ответственному за это задание. 
4 Координатор, после консультации с Юридическим отделом или Правлением Фонда, принимает решение о том, следует ли квалифицировать Бенефициара до участия в Программе Поддержки или нет. 
5. В случае отклонения заявления указываются причина такого решения. 
6. После принятия заявки Координатор подписывает договор с физическим лицом, которое становится Бенефициаром. 
7. В случае, если проект осуществляется более чем одним человеком, каждое из этих лиц подписывает приложение к основному соглашению о сотрудничестве, продолжая при сохранению действий, упомянутых в пар. 5 пункте 5. Бенефициары, осуществляющие деятельность более чем одним человеком, несут солидарную ответственность по обязательствам перед Фондом.
8. В случае, если проект будет осуществляться более, чем 3 человеками, они обязаны назначить Лидера проекта. 
9. По запросу Бенефициар может получить от Фонда доступ к электронным банковским услугам или другой информации, позволяющей осуществлять электронное банковское обслуживание субсчетов (счетов) Бенефициара. 
10. После завершения процесса предоставления доступа к Программе Поддержки в рамках Фонда создается отдельная организационная единица с номенклатурой, присвоенной Бенефициаром. Бенефициар несет полную и исключительную ответственность за действия, которые он предпринимает в рамках организованной части предприятия, упомянутой в первом предложении, и несет полную ответственность по обязательствам, возникшим от имени Фонда за его деятельность.

§6. Принципы работы Бенефициаров в Программе Поддержки
Бенефициары Программы Поддержки действуют от имени и под риском Фонда в рамках заключенных гражданско-правовых договоров и рабочих контрактах.
Фонд правомочен требовать от Бенефициара Программы Поддержки компенсации любого ущерба, понесенного Фондом в связи с действием или бездействием Бенефициара Программы Поддержки.
Использование средств, доверенных Фондом, и средств, выделенных за счет грантов, субсидий или других форм помощи, полученных с участием Фонда, подлежит надзору. Наблюдательная деятельность осуществляется, в частности, Координатором или Правлением. 
4. Помощь Фонда предоставляется на период 24 месяцев (продолжительность Программы Поддержки) с возможностью продления этого периода, как указано в пар. 12 пункте 4. 
5. Контрольная деятельность осуществляется: Координатором от Фонда, а в особых случаях — Совет Фонда. 
6. Бенефициар обязан добросовестно и своевременно выполнять свои обязательства перед Фондом, в частности те, которые изложены в Регламенте или по решению Совета Фонда або Координатора.
7. Бенефициар, в целях обеспечения эффективной системы бухгалтерского учета, обязан на постоянной основе отчитываться по финансовым вопросам, в частности, обязан предоставлять Координатору полную бухгалтерскую документацию, созданную в связи с проведением деятельности и участием в Программе Поддержки. Он также обязан предоставить документы до 5 числа каждого месяца за предыдущий месяц, под обязательством уплаты договорной неустойки в размере 500 злотых (пятьсот злотых) за каждый день просрочки, с правом Фонда требовать дополнительной компенсации, если уплата договорной неустойки не покрывает весь ущерб в полном объеме. 
8. Бенефициар обязан выплатить Фонду единовременную сумму ежемесячных административных расходов на условиях, изложенных в пар. 7 этого Регламента. 
9. В случае невыполнения обязательства, вытекающего из положений данного пункта. 7-9, до Бенефициара будут применены дисциплинарные процедуры, указанные в § 8 Регламента. 
10. Дата оказания услуг Бенефициаром, указанная в гражданско-правовых договорах, зависит от даты получения документов, легализовавших пребывание/работу Бенефициара на территории Республики Польша, и в случае, если Бенефициар получит соответствующие документы, легализующие его/ее пребывание/работу на территории Республики Польша позже даты, указанной в договорах до начала оказания услуг, дата оказания (начала и окончания) услуг будет соответственно сдвинута.
11. Фонд оставляет за собой право провести (или может поручить субподрядчикам) процедуру легализации пребывания и/или работы Бенефициаров (иностранцев в смысле ст. 3 разд. 2 Закона об иностранцах Законодательный вестник 2013 г., поз. 1650) на территории Республики Польша, которые пользуются Программой поддержки. 

§7. Возмещение административных расходов, понесенных Фондом
 1. Для участия в Программе поддержки, как определено в пар. 3, пункт 1, Бенефициар обязуется возместить Фонду единовременные ежемесячные административные расходы в соответствии с выбранным пакетом услуг поддержки, который является приложением к договору о сотрудничестве, плюс НДС, подлежащий уплате, до пятого числа каждого месяца, начиная с месяца, в котором произошло присоединение к Программе Поддержки. 
2. Бенефициар не обязан нести административные расходы, упомянутые в пункте 1 выше, если в течение данного календарного месяца Фонд в сотрудничестве с Бенефициаром в реализации Программы поддержки получает доход в размере не менее ____________________.
3. В случае, упомянутом в пункте 2, Бенефициар уполномочивает Фонд взимать ежемесячные административные расходы и дополнительные сборы со своего субсчета. 
4. В случае, если коммерческое предприятие будет осуществляться более чем 1 человеком, единовременные административные расходы, указанные в пункте 1, увеличиваются в соответствии с прейскурантом.
5. В случае создания в рамках Программы Поддержки предприятия, степень экономического развития которого требует обработки не менее 10 счетов-фактур, учитывающих доходы, сумма ежемесячных фиксированных административных расходов будет увеличена в соответствии с прейскурантом.
6. Срок оплаты ежемесячных единовременных административных расходов, указанных в вышеуказанном пункте, — 5 число текущего месяца. Если плата вводится с опозданием на 7-13 дней — доплата составляет 50 злотых нетто, если с опозданием на 14-20 дней — доплата составляет 100 злотых нетто, а если с опозданием на 21 день — доплата составляет 150 злотых нетто.

§8. Дисциплинарные процедуры
В случае невыполнения Бенефициаром обязательства, вытекающего из положений этого Регламента, и действий в ущерб Фонду, Фонд применяет дисциплинарные процедуры, направленные на выполнение обязательств, указанных Бенефициаром, в частности, путем наложения обязательства по уплате дополнительных сборов: 
a) в случае Бенефициара, проступок которого был установлен впервые, взимается дополнительная плата в размере 50 злотых, 
b) в случае Бенефициара, проступок которого был обнаружен во второй раз, взимается дополнительная плата в размере 150 злотых. 
2. Если в случае двойного проступка Бенефициар не оплатит дополнительную плату в течение 7 дней со дня выставления платежного требования, он обязан уплатить договорной штраф в размере 1000 злотых за каждый проступок. 

§9. Прекращение участия в Программе Поддержки
1. Участие в Программе Поддержки прекращается в случаях, перечисленных ниже:
 а) окончание договора, 
(b) прекращение договора, 
(с) расторжение договора. 
Прекращение контракта настает с уведомлением за один месяц до конца следующего месяца или без соблюдения этого срока Фондом в случае нарушения Бенефициаром положений этого Регламента, в частности, в случае мошеннического присвоения средств, доверенных Фондом, или средств, выделенных из грантов, субсидий или других форм помощи, полученных с участием Фонда, или в результате действия в ущерб Фонду.  
3. После завершения сотрудничества Бенефициары не могут требовать от Фонда возмещения расходов на активы и нематериальные права, переданные ими Фонду, и не могут требовать выплаты денежного эквивалента за материальные активы. 
4. Прекращение Бенефициаром договора о сотрудничестве с Фондом происходит с уведомлением за один месяц, вступающим в силу в конце месяца, следующего за месяцем, в котором уведомление было получено Фондом. 
5. В случае регулярных ежемесячных платежей, производимых Бенефициаром на основании этого Регламента, Бенефициар подтверждает, что в таком случае имело место подразумеваемое принятие договора о сотрудничестве, Регламента и графика платежей. В то же время Бенефициар отказывается от своего требования о возмещении этих сборов за необоснованное обогащение. 
6. Стороны соглашаются, что Бенефициар несет все расходы, которые Фонд понесет в связи с любыми претензиями, которые могут возникнуть у него к Фонду со стороны контрагентов, с которыми Бенефициар заключил соглашения о сотрудничестве в рамках этого договора о сотрудничестве. 
7. Бенефициар обязан погасить все обязательства, понесенные им от имени Фонда, действующего в соответствии с этим соглашением. Если Бенефициар, несмотря на требование, не выполнит вышеуказанные обязательства в течение 7 дней со дня получения платежного требования, он обязан уплатить неустойку в размере 20 тыс. злотых за каждое невыполненное обязательство. 
8. Оплата неустойки, указанной в пар. 8 пункт 2 и пар. 9 пункт 7, не исключает возможности для Фонда требовать дополнительной компенсации на общих условиях. 
9. В случае, если в результате нарушения Бенефициаром обязательств, изложенных в договоре о сотрудничестве и Регламенте, третье лицо предъявляет претензии Фонду, Бенефициар обязан их удовлетворить и покрыть ущерб и расходы, понесенные Фондом в связи с этим, в том числе расходы на оказание юридической помощи. 
10. В случае, если после прекращения сотрудничества Бенефициар не выполнит обязательства, которые он заключил от имени Фонда в рамках договора о сотрудничестве, Фонд имеет право на основании одностороннего волеизъявления вычесть эти требования из требований Бенефициара к Фонду, особенно те, которые вытекают из невыполненных договоров.

§10. Коммуникация
Принципы, изложенные в следующем пункте, применяются только в том случае, если в соглашении о сотрудничестве не оговорено никаких принципов коммуникации.  
Стороны соглашаются, что все документы, подготовленные в соответствии с Регламентом и положениями, а также соглашением о сотрудничестве, считаются предоставленными в момент их предоставления: 
a) по указанному электронному адресу с последующим подтверждением Фондом получения этого сообщения в часы работы секретариата Фонда,
b) почтовым отправлением по адресу офиса Фонда (заказным письмом с подтверждением получения). 
Бенефициар должен указать в договоре о сотрудничестве свой номер телефона и адрес электронной почты, с которого будут отправляется документы, упомянутые в пункте 1. 
Бенефициар уполномочивает Фонд выплачивать вознаграждение за документы, указанные в пункте 1 договора, на основании отправленных сканов, если они были отправлены с адреса электронной почты, указанного в пункте 2. 
5. Бенефициар, несмотря на отправку сканирования вышеуказанных договоров, обязан доставить оригиналы этих документов соответствующему Уполномоченному лицу в течение 10 дней с момента отправки их по электронной почте. 
6. Стороны постановляют, что они могут использовать систему электронной подписи HelloSign для подписания различной документации. (HelloSign соответствует требованиям Закона США об электронной подписи в глобальной и национальной торговле от 2000 года. (ESIGN), Единообразный закон об электронных сделках (UETA) и eIDAS Европейского союза (EU No. 910/2014) для электронных подписей и передач, что делает электронные подписи быстрыми, простыми и юридически обязательными).  
7. Бенефициар отказывается от любых претензий к Фонду, вытекающих из электронной формы отправки этих документов и ведения на их основе расчетов. Более того, Бенефициар заявляет, что ни одно третье лицо не имеет доступа к электронному почтовому адресу, указанному им в пункте 2. 
8. В случае изменения любых данных, указанных в подробной личной анкеты в течение срока действия этого соглашения, Бенефициар обязан сообщить об этом факте в течение 3 дней с момента изменения.

§11. Сотрудничество с Фондом после завершения периода осуществления Программы Поддержки
По окончании периода действия Программы поддержки Бенефициары, создавшие свой бизнес, имеют приоритет в использовании дополнительных услуг, предназначенных для лиц после окончания периода действия Программы Поддержки.

§12. Заключительные положения
Фонд уведомляет Бенефициаров о любых поправках к этому Регламенту не менее чем за 14 дней до вступления в силу этих поправок. Уведомление может быть сделано в любой форме для его эффективности (общее письмо, прямая письменная информация, электронная информация, информация на сайте).
В случае внесения изменений в Регламент, приводящих к значительному сокращению помощи Фонда или значительному увеличению размера гонораров, упомянутых в этом Регламенте, Бенефициар имеет право расторгнуть договор в течение 14 дней с даты вручения соответствующего уведомления. Расторжение договора не освобождает Бенефициара от уплаты просроченных платежей. 
Принятие положений этого Регламента приравнивается к составлению следующего заявления: «Согласен на обработку моих персональных данных Юридическим Польским Фондом с местонахождением в Кракове (адрес: ул. Рынок Глувны 28, 31-010 г. Краков) в соответствии со ст. 6 § 1 букв. а Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС, в маркетинговых целях, в том числе при отправке информации по телефону, электронной или почтовой почте и предоставлении данных субъектам-партнерам. Данное согласие распространяется на обработку персональных данных в будущем, за исключением случаев, когда цель обработки меняется. Я заявляю, что был проинформирован о своем праве доступа и исправления моих личных данных, а также о праве в любое время возражать против их обработки.
Не позднее, чем за месяц до окончания срока действия этого соглашения, каждая из сторон, если она желает прекратить сотрудничество, должна сделать заявление о готовности прекратить его. Если сторона не делает такого заявления, договор автоматически продлевается на тех же условиях и на тот же срок. 
Бенефициар также обязан соблюдать Регламент Фонда, касающиеся использования конкретных услуг в рамках договора о сотрудничестве. Регламенты те являются неотъемлемой частью этого Регламента и прилагаются к ним в соответствующих приложениях.
В вопросах, не урегулированных этим Регламентом, применяются положения обще-применимых законов Польши.

Мы используем